Innovatielab 020-Stadslandbouw 2013

Van 1 maart t/m 3 mei 2013 organiseert CCL weer een nieuw innovatielab! Het project wordt georganiseerd in samenwerking met de Rabobank Amsterdam, Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam, Ymere, New Energy Docks en Stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit lab staat in het teken van het verduurzamen van de voedselketen, met als doel om uiteindelijk te komen tot een haalbare business case over stadslandbouw op een specifieke locatie midden in Amsterdam. 

De doelstelling van het lab

Het doel van het lab is om een haalbare business case te ontwikkelen op een plek van ongeveer 2,5 hectare in Amsterdam-Noord. Hierbij is de ambitie dat het initiatief een icoonvoorbeeld wordt voor stadslandbouw in Amsterdam en dat er een beweging op gang komt. Zodat er in Amsterdam Noord (nog) meer concrete stadslandbouw initiatieven opgezet worden. De gemeente maakt zich er hard voor om dit gebied in elk geval voor 10 jaar ter beschikking te stellen voor dit stadslandbouwinitiatief. Gedurende het lab werken de deelnemers samen met ondernemers en bewoners aan de ontwikkeling van deze business case met als doel om deze daadwerkelijk te gaan realiseren op deze plek.

Stadslandbouw en duurzame gebiedsontwikkeling

Door de toenemende verstedelijking en verdichting van de stad is er meer behoefte aan waardevolle groene en recreatieve plekken in en aan de randen van de stad. Tegelijkertijd wordt het beheer van groen in de stad steeds kostbaarder.  Er zijn steeds meer stukken braakliggend terrein en leegstaande gebouwen die beheerd moeten worden. Ook zijn veel partijen door de aanhoudende recessie op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor duurzame gebiedsontwikkeling of transformatie van gebouwen. Het kan daarbij gaan om korte termijnoplossingen als ook om nieuwe bestemmingen van een gebouw en/of gebied.

Lees meer

Stadslandbouw en het verduurzamen van onze voedselketen

Parallel aan de genoemd ontwikkelingen neemt de vraag van de burger en consument naar gezond, duurzaam en lokaal voedsel toe. Door de klimaatverandering krijgt het belang van duurzaam geproduceerd voedsel steeds meer aandacht. Ook vanwege gezondheidsoverwegingen neemt de vraag naar lokaal geproduceerd, duurzaam en gezond voedsel toe. De ernst van obesitas wordt steeds meer onderkend, het aantal mensen met voedselallergieën is de afgelopen vijf jaar verdubbeld en er is steeds meer aandacht voor het aantal E-nummers in ons voedsel. Het resultaat van al deze ontwikkelingen is dat de consument gezonder wil eten en wil weten waar het voedsel vandaan komt, wat er in zit en hoe het geproduceerd wordt. Stadslandbouw is een belangrijke versneller voor het verduurzamen van de voedselketen. Doordat voedsel dichtbij, door of met bewoners in de stad geproduceerd wordt, stijgt het bewustzijn over gezond en duurzaam voedsel.

Het belang voor Stadsdeel Noord en de locatie

Stadslandbouw zorgt ervoor dat het groene gebied behouden blijft doordat de locatie duurzaam en kosteneffectief beheerd wordt. Ook vergroot stadslandbouw het bewustzijn en het aanbod van lokaal en duurzaam voedsel in het stadsdeel. Stadslandbouw stimuleert de economische ontwikkeling in het gebied, het bevordert de sociale cohesie en het leidt tot waardestijging van de locatie en directe omgeving. Voor Amsterdam-Noord is het dus van belang  dat dit project slaagt en ondernemers hier ook daadwerkelijk aan de slag gaan.

Het programma van het lab

Het lab duurt 9 weken en is opgebouwd uit 3 fasen van ieder 3 weken de analysefase, de creatiefase en de realisatiefase.

STAP 1 – de analyse fase – van best practises tot kansrijke oplossingsrichtingen voor het gebied

De analysefase start met een masterclass van een week. Tijdens de masterclass brengen wij de deelnemers door middel van workshops en presentaties op hetzelfde kennisniveau. Daarbij betrekken wij ook stakeholders in het gebied en rondom het thema. Best practise voorbeelden van verschillende vormen van stadslandbouw zullen worden gepresenteerd en belangrijke trends en ontwikkelingen t.a.v. duurzaam voedsel en gebiedsontwikkeling worden gedeeld. Naast een gebiedsexpeditie staan er ook een aantal trainingen op het gebied van ondernemerschap en creativiteit op het programma.

Na de masterclass vinden er bedrijfsbezoeken plaats en doen de deelnemers onderzoek naar de behoeften en belangen van stakeholders (consumenten/bewoners, ondernemers, overheid etc.) in de directe omgeving. Hiervoor voeren ze individuele gesprekken en interviews en zijn er workshops met ondernemers, consumenten/bewoners en de overheid. Doel van de analyse fase is om samen met stakeholders de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor de gekozen locatie te bepalen.

STAP 2 – de creatie fase – van idee tot business cases

In deze fase ontwikkelen en toetsen de studenten de ideeën in samenwerking met professionals uit de creatieve industrie, kansrijke doelgroepen en betrokken bewoners. In samenwerking met geïnteresseerde ondernemers kiezen ze 2 kansrijke business concepten en verdienmodellen. De eerste visualisaties en ruimtelijke schetsen worden uitgewerkt op papier. Gedurende de creatiefase organiseert CCL een Stadslandbouw evenement: de 020-Stadslandbouwdag.

De 020-Stadslandbouwdag

Doel van dit evenement is om de opgedane kennis en inzichten te delen met een bredere groep mensen in Amsterdam om zo een beweging op gang te brengen. Ook willen we de tussentijdse resultaten van het lab tonen aan een bredere groep professionals. Tijdens deze dag willen we de gekozen concepten toetsen en aanscherpen. We willen nieuwe inzichten en ideeën genereren waarmee we tijdens de laatste fase van het lab samen verder gaan.

STAP 3 – de realisatiefase – op haalbaarheid toetsen en concretiseren

Tijdens deze fase wordt er een business case gekozen waarmee een of meerdere ondernemers aan de slag willen. In deze fase wordt gewerkt aan de organisatorische en financiële haalbaarheid van de business case. We maken een kosten-baten analyse, zoeken naar financiering en werken samen met ondernemers  aan de planning en de beleidsmatige verankering t.b.v. een goede start van de realisatie van de business case.