Productie & logistiek

Productie, logistiek en distributie methoden met een minimaal effect op het klimaat en milieu

Zoals benoemd bij de verwachtte toegenomen waterschaarste, ontbossing en grootschalige specialisatie in de landbouw, kan de locatiekeuze voor het verbouwen en produceren van voedsel veel invloed hebben op het klimaat en ons milieu. Tegelijkertijd kost het transporteren en distribueren van grondstoffen en producten over onze planeet kostbare energiekilometers en opslagruimte. De keuze voor de meest duurzame en kosteneffectieve oplossing is niet eenvoudig te maken. Vanuit het oogpunt van comparatieve voordelen, kennisontwikkeling en specialisatie kan het wenselijk zijn om te concentreren. Terwijl vanuit de problematiek van ontbossing, bodemerosie, uitputting van onze aardbodem en duurzame energievoorziening het wenselijk kan zijn om te diversifiëren en de keten meer decentraal te organiseren.

Lees meer

De wens om steeds meer lokaal voedsel te verbouwen en te produceren vanuit de behoefte aan voedselzekerheid, te weten wat men eet en het aantal transportkilometers te reduceren moet niet alleen worden afgezet tegen hetgeen in deze fase van de transitie haalbaar is, maar ook tegen wat mondiaal duurzaam en wenselijk is. Een deelonderzoek van het lab dat zich nu lijkt af te tekenen is om – binnen een living lab omgeving en een gegeven vraag naar voedsel – de optimale afweging te maken van wat lokaal versus internationaal geproduceerd zou moeten worden. Een deelvraag in dit onderzoeksgebied is de zoektocht naar nieuwe duurzame vormen van logistiek en distributie om lokale voedselvoorziening te ondersteunen. Belangrijk daarbij is wat daarbij de rol van bijvoorbeeld een centraal distributie center (als bv het Food Center Amsterdam) zou kunnen/moeten zijn. Ook kan onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor lokale voedselcorporaties en op welke wijze duurzame transport en opslag daarbij georganiseerd zou moeten zijn.