Visie

Er zijn verschillende kritische succesvoorwaarden om innovatie te realiseren en samen te werken aan een duurzame samenleving. Deze voorwaarden zijn het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van de unieke open innovatie formule van Creative City Lab.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is van groot belang om het huidige welzijnsniveau te kunnen garanderen voor de generaties na ons. Hierbij wordt duurzame ontwikkeling als volgt gedefinieerd: Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder dat die het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengt. De eis is dus het vinden van een evenwicht op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Sinds in 1987 “Our Common Future” verscheen, het rapport van de World Commission on Environment and Development van de Verenigde Naties, is het belang van duurzaamheid steeds duidelijker en urgenter geworden. Het klimaat is een belangrijke kwestie binnen de duurzaamheidproblematiek. De wetenschap is het bijna unaniem eens met het idee dat de mens een belangrijke factor is in de opwarming van de aarde. De hoge concentratie broeikasgassen in de ozonlaag lijkt een belangrijk aandeel te hebben in deze opwarming. Deze gassen worden voornamelijk geëmitteerd tijdens het opwekken van energie met behulp van conventionele brandstoffen als olie en aardgas.

Transsectorale en publiek-private samenwerking

Ontwikkelingen gaan sneller, thema’s worden complexer en vernieuwing is steeds vaker transsectoraal gericht. De behoefte aan open innovatie neemt toe. Samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren en de overheid is daarbij cruciaal. Het is één van de kerntaken van Creative City Lab om deze partijen samen te brengen om innovatie te realiseren.

Art en science

Een andere belangrijke succesfactor voor innovatie is de juiste balans tussen ‘art en science’. De deelnemers van Creative City lab hebben een creatieve mindset, en worden geselecteerd uit verschillende studierichtingen. Samen werken zij met creatieve professionals aan het innovatieproces en de gevonden oplossingen. Het gaat hier om creatief conceptueel denken, het bedenken van nieuwe functionaliteiten en design, maar ook om visualisatie en creatieve manieren om de oplossingen zo goed en breed mogelijk te communiceren.

Regionale samenwerking

Hoe groter de betrokkenheid bij het thema, des te succesvoller de innovatie. Door partijen en doelgroepen uit de directe omgeving te laten samenwerken ontstaat er een grotere betrokkenheid. Daarom richt Creative City Lab zich op regionale samenwerking en ontwikkeling. Ontwikkelde kennis en succesvolle innovaties zullen in het kader van open innovatie publiekelijk ter beschikking worden gesteld. Zo kunnen de ontwikkelde creatieve oplossingen ook in andere regio’s toegepast worden.

Organisatie en communicatie

Innovatie gaat niet alleen om het genereren van nieuwe ideeën, maar ook om het zo succesvol mogelijk implementeren van kansrijke ideeën. Een goede procesbegeleiding is daarbij essentieel; het bijeenbrengen van de juiste netwerken, het organiseren van financiering, het afwegen van belangen en resultaatgericht samenwerken. Andere belangrijke succesfactoren voor innovatie zijn breed kennisdelen en communiceren. Zowel binnen de interne organisatie als bijvoorbeeld met belanghebbenden en doelgroepen.